Kallelse till årsstämma i Transcom WorldWide AB (publ)

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Mar 27th, 2017

Kallelse till årsstämma i Transcom WorldWide AB (publ)


Stockholm, den 27 mars 2017

Aktieägarna i Transcom WorldWide AB (publ), org. nr 556880-1277, (”Bolaget” eller ”Transcom”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 10.00 på Gjörwellsgatan 30, plan 2,  i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 20 april 2017. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 20 april 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 20 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till agm@transcom.com alternativt via brev till Transcom WorldWide AB, Box 34220, 100 26 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”AGM”). Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud bör, för att underlätta inpassering vid stämman, en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.  Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.transcom.com. 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman. 
   
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
   
 3. Godkännande av dagordning.
   
 4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
   
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
   
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
   
 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
   
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
   
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
   
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
   
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 
   
 13. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
   
 14. Avslutande av stämman.


Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Altor AB som, efter fullföljd av sitt offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transcom, innehar mer än 90 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, samt fastställande av arvoden åt styrelsen

Bolaget har informerats om att Altor AB avser att meddela Bolaget förslag avseende punkterna 10-12 i god tidföre årsstämman. Bolaget kommer att offentligöra förslagen så snart dessa meddelats Bolaget.

Punkt 13: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig kontant ersättning och/eller långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner.

Prestationskrav för rörlig ersättning kan vara kvantitativa och/eller kvalitativa och ska syfta till att uppfylla Transcoms långsiktiga strategi. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

Den totala summan av ersättning som lämnas direkt eller indirekt av Transcom till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i noter till Transcoms koncernredovisning, som offentliggjorts i årsredovisningen för 2016, vilken är tillgänglig på Transcoms webbplats, www.transcom.com.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 26 916 584 stycken, varav 26 322 212 stamaktier och 594 372 C-aktier. Varje aktie (oavsett aktieslag) har en röst. Bolaget äger idag 108 594 stamaktier och samtliga 594 372 utgivna C-aktier. Bolaget kommer inte att utöva rösträtt för aktier som hålls i Bolagets förvar.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Gjörwellsgatan 30 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.transcom.com senast tre (3) veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2017

Transcom WorldWide AB (publ)

Styrelsen

--------------------

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88