Transcom: Bokslutskommuniké 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Feb 8th, 2017

Transcom: Bokslutskommuniké 2016


Fjärde kvartalet 2016

 • Omsättning 155,2 miljoner euro, en minskning med 1,0 % jämfört med kv4 2015 (156,9). Organisk omsättning ökade med 1,4 %.
 • EBIT uppgick till 9,0 miljoner euro (4,1), motsvarande en EBIT-marginal om 5,8 %, jämfört med 2,6 % i kv4 2015 (4,1 % exklusive jämförelsestörande poster).
 • Nettoresultat 8,1 miljoner euro (0,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,6 miljoner euro (9,4).
 • Resultat per aktie 31,0 eurocent (1,0).
 • Den 21 december lämnade Altor ett offentligt kontant uppköpserbjudande om 87,50 kronor per aktie till Transcoms aktieägare.

Januari-december 2016

 • Omsättning 586,1 miljoner euro (626,5), en minskning med 6,4 %. Organisk omsättningsminskning med 4,4 %.
 • EBIT uppgick till 23,4 miljoner euro (20,0) motsvarande en EBIT-marginal om 4,0 %, (3,2 %). EBIT exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 22,9 miljoner euro (23,2), motsvarande en EBIT-marginal om 3,9 % (3,7 %).
 • Nettoresultat 16,1 miljoner euro (8,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,0 miljoner euro (20,6).
 • Resultat per aktie 61,5 eurocent (33,2).
 • Nettoskuld/EBITDA 0,6 (0,6).
 • Styrelsen kommer att ta ställning till eventuell utdelning för 2016 innan kallelsen till årsstämman

Vd-kommentar
Den förbättrade operationella effektiviteten vi såg i det tredje kvartalet bestod in i detta kvartal. Vi startar upp leveranser av nya affärsvolymer med flera av våra klienter, vilket gjorde att kapacitetsutnyttjandegraden i region Engelskspråkiga marknader & APAC fortsatte att förbättras jämfört med årets två första kvartal. Regionerna Nordeuropa och Kontinentaleuropa levererade också bättre resultat detta kvartal, som en följd av ökade volymer och förbättrad effektivitet. Vårt förbättrade resultat är helt i linje med de förväntningar vi offentliggjorde i delårsrapporterna för kv1 och kv2 2016. Vår rapporterade omsättning och EBIT ligger i det övre spannet av den finansiella vägledning som vi meddelade den 21 december 2016.

Ökad kapacitetsutnyttjandegrad i det fjärde kvartalet

Efter ett utmanande första halvår 2016, med ett oväntat, tillfälligt volymtapp i region Engelskspråkiga marknader & APAC och svaga affärsvolymer i telekomsektorn i norra Europa, har våra resultat väsentligen förbättrats. Vårt arbete med att vinna nya affärer för att fylla upp outnyttjad kapacitet i region Engelskspråkiga marknader & APAC började ge resultat under det tredje kvartalet, och denna trend fortsatte under det fjärde kvartalet, med en snabbt ökande kapacitetsutnyttjandegrad. I Europa kompenserade tillväxt i andra sektorer för svagare volymer inom telekom. Vårt finansiella resultat för helåret och det fjärde kvartalet speglar tydligt denna positiva utvecklingskurva under året.

Förbättrad EBIT-marginal

Vi levererade en EBIT-marginal om 5,8 % i det fjärde kvartalet, jämfört med 4,1 % exklusive jämförelsestörande poster i motsvarande kvartal 2015. Lönsamheten förbättrades också jämfört med kv3 2016. Vår EBIT-marginal på rullande tolvmånadersbasis stärktes från 3,5 % i kv3 2016 till 3,9 % i kv4 2016. Högre effektivitet och kostnadsbesparingar i Europa och nya affärer i region Engelskspråkiga marknader & APAC var de viktigaste skälen till den positiva utvecklingen. Anpassningen av vår region- och ledningsstruktur i region Kontinentaleuropa, som förväntas generera årliga kostnadsbesparingar om 2,9 miljoner euro, var fullt ut implementerad i det fjärde kvartalet 2016. Vårt mål att generera en EBIT-marginal om minst fem procent är nu inom räckhåll, då vi nådde en genomsnittlig marginal om 5,5 % under sexmånadersperioden mellan juli och december 2016. Transcoms finansiella ställning är stark. Nettoskuld/EBITDA-nivån var 0,6 vid slutet av 2016, vilket uppfyller kovenant-bestämmelserna i låneavtalen med god marginal, och även Transcoms mål.

Offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom

Den 21 december 2016 lämnade Altor ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom om 87,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde om cirka 2 294 miljoner kronor för samtliga utestående aktier i Transcom. Mer information om Altors erbjudande finns på altor.com/transcomoffer. Transcoms oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Altors uppköpserbjudande. Acceptperioden löper från och med den 16 januari 2017 till och med den 21 februari 2017, med reservation för eventuella förlängningar. Altor har meddelat att de står bakom Transcoms strategi, och om aktieägarna accepterar uppköpserbjudandet planerar de att öka takten i genomförandet, göra investeringar för ökad digitalisering och genomföra tilläggsförvärv.

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det fjärde kvartalet 2016

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) onsdagen den 8 februari 2017. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com. 

Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Denna information är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 08:00 CET.


For further information please contact:

Johan Eriksson, President and CEO              +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO                                                     +46 70 286 85 92       

Stefan Pettersson, Head of Group Communications  +46 70 776 80 88