Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Jul 19th, 2016

Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016


”Svaga affärsvolymer fortsatte att påverka Transcoms resultat detta kvartal. Som meddelades föregående kvartal, förväntas genomförda åtgärder leda till förbättringar under det andra halvåret.”

Johan Eriksson, vd och koncernchef

Viktiga punkter under det andra kvartalet 2016

 • Den organiska omsättningen minskade med 8,7 %, varav 3,6 % avser Transcoms tidigare meddelade beslut att inte förnya avtal med en klient inom offentlig sektor i Italien.
 • EBIT-marginalen minskade till 2,1 %, framförallt beroende på den lägre volymen i region Engelskspråkiga marknader & APAC. Goda framsteg har dock gjorts under kvartalet när det gäller att öka kapacitetsutnyttjandet i region Engelskspråkiga marknader & APAC, vilket kommer att bidra till förbättringar under det andra halvåret.
 • Programmen för kostnadsbesparingar och operationella effektivitetsförbättringar löper enligt plan.

Viktiga finansiella händelser under det andra kvartalet 2016

 • Omsättning 140,0 miljoner euro (157,0), en minskning med 10,9 % jämfört med kv2 2015. Organisk omsättningsminskning med 8,7 %.
 • Bruttomarginal 18,6 % jämfört med 19,3 % samma period 2015.
 • EBIT i kv2 2016 uppgick till 3,0 miljoner euro (4,7).
 • Resultat per aktie 3,9 eurocent jämfört med 4,3 eurocent i kv2 2015.


Viktiga finansiella händelser under det första halvåret 2016

 • Omsättning 287,2 miljoner euro (317,9), en minskning med 9,7 % jämfört med samma period 2015. Organisk omsättningsminskning med 8,6 %.
 • Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster 18,6 % jämfört med 19,5 % samma period 2015.
 • EBIT uppgick till 6,8 miljoner euro (10,6). EBIT exklusive extraordinära poster uppgick till 6,3 miljoner euro (10,6).
 • Resultat per aktie 7,9 eurocent jämfört med 24,9 eurocent i samma period 2015.
 • Nettoskuld/EBITDA 0,6.


Vd-kommentar
Som förväntat och tidigare rapporterat i vår delårsrapport för det första kvartalet 2016, fortsatte svaga volymer att påverka Transcoms resultat detta kvartal. Ett förbättrat kapacitetsutnyttjande, framförallt i Asien, samt effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar, förväntas leda till förbättringar under det andra halvåret i år.

Den organiska omsättningen minskade med 13,3 miljoner euro (-8,7 %) jämfört med kv2 2015. I region Engelskspråkiga marknader & APAC hade lägre affärsvolymer på vissa klientuppdrag en negativ inverkan på omsättningen. I region Nordeuropa hade vi lägre samtalsvolymer med klienter inom telekombranschen i Sverige och Norge jämfört med förra året. I tillägg till detta hade avyttringen av CMS Danmark under kv1 2016 en negativ påvekan om 3,0 miljoner euro i kvartalet. I region Kontinentaleuropa hade vårt tidigare meddelade beslut att inte lämna in anbud avseende förnyat avtal med en klient inom offentlig sektor i Italien en negativ effekt om 5,6 miljoner euro (-3,6 %) jämfört med kv2 2015. I regionen såg vi också lägre affärsvolymer med vissa klienter i Spanien.

Vår EBIT-marginal på rullande 12-månadersbasis försvagades något detta kvartal, främst på grund av svaga volymer. Vårt mest prioriterade mål för tillfället är att förbättra EBIT-marginalen. Anpassningen av vår region- och ledningsstruktur i region Kontinentaleuropa fortskrider enligt plan och har börjat ge positiv effekt. Denna omställning förväntas generera årliga kostnadsbesparingar om 2,9 miljoner euro, och full besparingstakt beräknas uppnås under det fjärde kvartalet 2016. Ytterligare effektivitetsvinster i tillägg till dessa direkta besparingar förväntas under de kommande åren. Vårt koncernövergripande program för operationell effektivitet fortlöper också som planerat, och kommer att leda till förbättringar under de kommande åren med början under det andra halvåret 2016. Den förväntade marginalförstärkningen är också en följd av att flera av de tillväxtmöjligheter som jag nämnde i delårsrapporten för kv1 2016, framförallt i region Engelskspråkiga marknader & APAC, förväntas materialiseras under det andra halvåret i år. Vi har redan börjat förbereda volymökningar på flera klientprojekt.

Som meddelades den 14 juli, har Transcom tecknat ett förnyat avtal med Tele2, en av Europas ledande telekomoperatörer. Tele2 är Transcoms största klient, och står för cirka 15 procent av omsättningen. Ungefär 2 000 av Transcoms medarbetare är för närvarande knutna till Tele2-kontot, och levererar kundtjänst och kundsupport via flera kanaler till kunder i Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Sverige och Tyskland. Vi har under de senaste åren stärkt vårt samarbete med Tele2 med fokus på en konsekvent och effektiv leverans av högkvalitativ kundservice. Tillsammans har vi lyckats överträffa högt ställda mål för kundnöjdhet. Detta nya avtal skapar en stabil plattform från vilken vi kan fortsätta att utveckla den prisbelönta kundservicen.

Transcoms finansiella ställning är stark tack vare den positiva lönsamhetsutvecklingen under de senaste åren. Detta möjliggjorde en utdelning för 2015 om 1,75 kr per aktie. I slutet av det andra kvartalet 2016 uppgick relationen mellan vår nettoskuld och EBITDA till 0,6, jämfört med 0,7 i slutet av det första kvartalet 2016 (0,3 i kv2 2015).

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det första kvartalet 2016

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) tisdagen den 19 juli 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com. 


Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Denna information är sådan information som Transcom WorldWide AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08:00 CET.


For further information please contact:

Johan Eriksson, President and CEO                          +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO                                                     +46 70 286 85 92       

Stefan Pettersson, Head of Group Communications  +46 70 776 80 88