Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Oct 21st, 2015

Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015


”Transcoms positiva lönsamhetstrend fortsatte i det tredje kvartalet. Marginalutvecklingen på rullande 12-månadersbasis förbättras stadigt på väg mot vårt mål på medellång sikt om minst fem procent.”

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom
 

Viktiga punkter i det tredje kvartalet 2015

 • Omsättningen ökade 1,8 % organiskt, främst drivet av högre affärsvolymer i region Nordeuropa.
 • EBIT-marginalen exklusive extraordinära poster förbättrades från 3,6 % till 4,1 %. Inklusive en kostnad om en miljon euro relaterat till en grupptalan i Nordamerika, uppgick EBIT-marginalen i kv3 till 3,5 %.
 • Lönsamhetsförbättringar i region Nordeuropa och i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen.
 • Nettoskuld/EBITDA 0,6, väl inom vårt mål.

Viktiga finansiella händelser under tredje kvartalet 2015

 • Omsättning 151,8 miljoner euro, en ökning med 4,0 % jämfört med kv3 2014 (146,0). Den organiska omsättningstillväxten var 1,8 %.
 • Bruttomarginal exklusive extraordinära poster 20,5 % jämfört med 20,8 % samma period 2014.
 • EBIT exklusive extraordinära poster 6,2 miljoner euro, jämfört med 5,3 miljoner i kv3 2014. EBIT inklusive extraordinära poster i kv3 2015 uppgick till 5,3 miljoner euro.
 • Resultat per aktie 7,4 eurocent jämfört med 10,4 eurocent i kv3 2014.

Viktiga finansiella händelser under de första nio månaderna 2015

 • Omsättning 469,7 miljoner euro, en ökning med 2,5 % jämfört med samma period 2014 (458,1). Den organiska omsättningstillväxten var 2,2 %.
 • Bruttomarginal exklusive extraordinära poster 19,8 % jämfört med 20,3 % samma period 2014.
 • EBIT exklusive extraordinära poster 16,9 miljoner euro, jämfört med 12,1 miljoner i motsvarande period 2014. EBIT inklusive extraordinära poster uppgick till 15,9 miljoner euro i perioden.
 • Resultat per aktie 32,2 eurocent jämfört med 11,9 eurocent i samma period förra året.


Vd-kommentar

Transcoms positiva utveckling gentemot våra finansiella mål på medellång sikt fortsatte i det tredje kvartalet . EBIT-marginalen på rullande 12-månadersbasis stärktes ytterligare, drivet av förbättringar i region Nordeuropa och i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen.

FORTSATT ORGANISK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Omsättningen ökade organiskt med 2,7 miljoner euro (+1,8 %) i det tredje kvartalet. Ökningen drevs framförallt av högre affärsvolymer i region Nordeuropa.

Den rapporterade ökningen med 5,8 miljoner euro i kvartalet består av:

 • +2,7 miljoner euro: tillväxt i region Nordeuropa och, i mindre utsträckning, i Iberia & Latinamerika och i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen.  Omsättningen påverkades negativt med 3,3 miljoner euro jämfört med kv3 2014 som en följd av Transcoms tidigare meddelade beslut att inte lämna in anbud avseende förnyat avtal med en klient inom offentlig sektor i Italien.
 • -1,4 miljoner euro: avyttring av CMS-enheter.
 • +4,5 miljoner euro: positiv valutaomräkningseffekt.

 
FÖRBÄTTRAD EBIT-MARGINAL

Transcoms EBIT-marginal exklusive extraordinära poster var 4,1 % i kvartalet, jämfört med 3,6 % i kv3 2014. Lönsamhetsförbättringar i region Nordeuropa och i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen drev den positiva utvecklingen.

Rapporterad EBIT i kvartalet påverkades av en reservering om en miljon euro relaterat till en grupptalan i Nordamerika. Det slutliga beloppet är osäkert, men bedöms inte överstiga en miljon euro.

Det är glädjande att EBIT-marginalutvecklingen på rullande 12-månadersbasis fortsätter att stärkas. Vi ser en fortsatt stadig förbättring på väg mot vårt mål på medellång sikt om minst fem procent. Vår ambition är att öka omsättningen organiskt samtidigt som vi fortsätter att förbättra vår effektivitet för att ytterligare stärka lönsamheten.

Johan Eriksson, vd och koncernchef

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2015

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) onsdagen den 21 oktober 2015. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com.


Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl. 08:00 CET.


För ytterligare information, kontakta

Johan Eriksson, vd och koncernchef                   +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO                                              +46 70 286 85 92       

Stefan Pettersson, kommunikationsansvarig      +46 70 776 80 88