Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Oct 20th, 2016

Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016


Tredje kvartalet 2016

 • Omsättning 143,7 miljoner euro, en minskning med 5,3 % jämfört med kv3 2015 (151,8). Organisk omsättningsminskning med 3,3 %.
 • EBIT uppgick till 7,6 miljoner euro (5,3), motsvarande en EBIT-marginal om 5,3 %, jämfört med 3,5 % i kv3 2015 (4,0 % exklusive jämförelsestörande poster).
 • Nettoresultat 5,9 miljoner euro (1,9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,1 miljoner euro (-9,4).
 • Resultat per aktie 22,6 eurocent (7,4).

Januari-september 2016

 • Omsättning 430,9 miljoner euro (469,7), en minskning med 8,3 %. Organisk omsättningsminskning med 6,8 %.
 • EBIT uppgick till 14,4 miljoner euro (15,9), motsvarande en EBIT-marginal om 3,3 % (3,4 %). EBIT exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 13,9 miljoner euro (16,7), motsvarande en EBIT-marginal om 3,2 % (3,6 %).
 • Nettoresultat 8,0 miljoner euro (8,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,6 miljoner euro (11,2).
 • Resultat per aktie 30,5 eurocent (32,2).
 • Nettoskuld/EBITDA 0,9 (0,6).

Vd-kommentar
Efter ett utmanande första halvår såg vi en betydande förbättring av Transcoms EBIT-marginal under det tredje kvartalet. Vi är tillbaka på en positiv utvecklingskurva genom att sälja ledig kapacitet i region Engelskspråkiga marknader & APAC.

Bra framsteg när det gäller att fylla upp outnyttjad kapacitet

Även om den organiska omsättningen minskade med 5,0 miljoner euro (-3,3 %) jämfört samma period 2015, ser vi nu en positiv volymutveckling efter en tillfällig svacka under årets två första kvartal. Vårt arbete med att vinna nya affärer började ge resultat under kvartalet, med positivt genomslag på kapacitetsutnyttjandegraden. Som vi tidigare har offentliggjort, bedömer vi att de bästa tillväxtmöjligheterna framöver finns i region Engelskspråkiga marknader & APAC. Det var också den regionen som bidrog mest till den positiva vändningen när det gäller omsättningen under detta kvartal. Som tidigare rapporterat förväntar vi oss att denna utveckling fortsätter in i det fjärde kvartalet.

Som beskrivet ovan, ser vi just nu en positiv försäljningsutveckling efter en temporär volymminskning under årets två första kvartal. I vår bransch kan affärsvolymerna (efterfrågan på kundtjänst) variera väsentligt, både under en enskild dag och från månad till månad. Att kunna bibehålla en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet är därför avgörande för framgång. Fortsatt tillväxt och en breddning av vår klientbas kommer att ytterligare förbättra vår förmåga att på ett framgångsrikt sätt hantera den här inneboende volatiliteten i vår affärsverksamhet.

Betydande förbättring av EBIT-marginalen

Vår EBIT-marginal förbättrades avsevärt under det tredje kvartalet, från 4,0 %, exklusive jämförelsestörande poster, i samma period föregående år till 5,3 % detta kvartal. Vårt koncernövergripande program för operationell effektivitet, med målet att förflytta oss mot att uppnå våra finansiella mål, var en nyckelfaktor bakom förbättringen i kvartalet. EBIT i kvartalet inkluderar effekten av en retroaktiv engångsprisjustering, vilket adderade 0,4 procentenheter till marginalen.

Affärsvolymökningen i region Engelskspråkiga marknader & APAC jämfört med årets två första kvartal var den viktigaste orsaken till det ökade kapacitetsutnyttjandet och den stärkta lönsamheten i kvartalet. Utöver detta har vi även framgångsrikt vänt utvecklingen inom underpresterande enheter.

Anpassningen av vår region- och ledningsstruktur i region Kontinentaleuropa fortskrider också enligt plan. Denna kommer generera årliga kostnadsbesparingar om 2,9 miljoner euro, och full besparingstakt uppnås under det fjärde kvartalet 2016.

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2016

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) torsdagen den 20 oktober 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com. 


Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Denna information är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.


For further information please contact:

Johan Eriksson, President and CEO              +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO                                                     +46 70 286 85 92       

Stefan Pettersson, Head of Group Communications  +46 70 776 80 88