Transcom: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 20th, 2016

Transcom: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016


”En utmanande start på året med volymminskningar i alla regioner. Situationen förväntas bestå in i det andra kvartalet. Vi genomför åtgärder som jag förväntar mig kommer att leda till förbättringar med början under det andra halvåret.”

Johan Eriksson, President & CEO

Viktiga punkter under det första kvartalet 2016

 • Negativ organisk tillväxt med 8,5 %, främst på grund av lägre volymer i regionerna Nordeuropa och Kontinentaleuropa. Transcoms tidigare meddelade beslut att inte förnya avtal med en klient inom offentlig sektor i Italien påverkade omsättningen negativt med 3,8 % i kvartalet.
 • EBIT-marginalen minskade till 2,3 %, exklusive jämförelsestörande poster, framförallt beroende på den lägre volymen, men även som ett resultat av prissänkningar och lägre effektivitet i Spanien.
 • Resultatet i Kv2 2016 förväntas påverkas av fortsatt låga volymer.
 • Den tidigare meddelade anpassningen av ledningsstrukturen, implementeringen av ett koncernövergripande program för operationell effektivitet, samt ytterligare åtgärder för att hantera lägre volymer förväntas leda till förbättrat resultat med början under det andra halvåret 2016.
 • CMS Danmark avyttrat under kvartalet med en reavinst om 3,5 miljoner euro.
 • Avtal slutet med banker avseende en kreditfacilitet om 90 miljoner euro, som ersätter befintlig facilitet.

Viktiga finansiella händelser under det första kvartalet 2016

 • Omsättning 147,2 miljoner euro (160,9). Negativ organisk tillväxt med 8,5 %. Valutaeffekter påverkade positivt med 0,5 %, medan avyttringen av CMS Danmark hade en negativ effekt om 0,6 %.
 • Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster 18,6 % jämfört med 19,6 % samma period 2015.
 • EBIT i kv1 2016 uppgick till 3,8 miljoner euro (5,9). EBIT exklusive jämförelsestörande poster 3,3 miljoner euro, jämfört med 5,9 miljoner i kv1 2015.
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgår till 0,5 miljoner euro netto och inkluderar omstruktureringskostnader om 3,0 miljoner euro, varav 2,7 miljoner avser förändringar av bolagets region- och ledningsstruktur, samt en reavinst om 3,5 miljoner euro från avyttringen av CMS Danmark.
 • Nettoskuld 19,4 miljoner euro jämfört med 27,1 miljoner euro vid slutet av kv1 2015. Nettoskuld/EBITDA 0,7 jämfört med 0,9 i kv1 2015. Minskad överskottslikviditet genom effektivare likviditetshantering.
 • Resultat per aktie 4,0 eurocent jämfört med 20,5 eurocent i kv1 2015.

Vd-kommentar
Det första kvartalet var utmanande, med ett resultat som inte är tillfredsställande. Lönsamheten påverkades av lägre volymer i alla regioner, men framförallt i regionerna Nordeuropa och Kontinentaleuropa. Volymtapp kommer att fortsätta påverka resultatet även i det andra kvartalet. Vi genomför för närvarande åtgärder för att hantera den lägre volymen.

NEGATIV ORGANISK TILLVÄXT I KVARTALET

Den organiska tillväxten var negativ med 13,6 miljoner euro (-8,5 %) jämfört med kv1 2015. I region Nordeuropa hade vi lägre samtalsvolymer med klienter inom telekombranschen i Sverige och Norge, jämfört med motsvarande period förra året, då vi upplevde höga samtalsvolymer inom telekom. I tillägg till detta hade avyttringen av CMS Danmark under kv1 2016 en negativ påvekan. I region Kontinentaleuropa hade vårt tidigare meddelade beslut att inte lämna in anbud avseende förnyat avtal med en klient inom offentlig sektor i Italien en negativ effekt om 6,1 miljoner euro (-3,8 %) jämfört med kv1 2015. I regionen såg vi också lägre affärsvolymer med vissa klienter i Spanien, och en effekt av det lägre antalet arbetsdagar jämfört med förra årets första kvartal.

2,3 % EBIT-MARGINAL I KV1 2016, EXKLUSIVE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Vår EBIT-marginal var 2,3 % i kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster.

Medan lönsamheten stärktes i region Engelskspråkiga marknader & APAC, försämrades resultatet i region Nordeuropa och Kontinentaleuropa.

 • I region Nordeuropa hade vi en negativ påverkan av sjunkande samtalsvolymer med klienter inom telekomsektorn i Sverige och Norge.
 • I tillägg till effekten av lägre volymer i region Kontinentaleuropa, påverkades lönsamheten av prissänkningar på vissa klientprojekt. I ett av våra spanska kontaktcenter såg vi också lägre volymer och minskad effektivitet, främst på grund av hög frånvaro och ökade utbildningskostnader.

FÖRBÄTTRINGAR FRÅN KONCERNÖVERGRIPANDE PROGRAM MED BÖRJAN UNDER DET ANDRA HALVÅRET

Jag räknar med att de volym- och effektivitetsrelaterade utmaningar som beskrivs ovan kommer att fortsätta påverka resultatet negativt under det andra kvartalet. Samtidigt är jag övertygad om att de åtgärder vi för närvarande genomför för att nå vårt EBIT-marginalmål på medellång sikt om minst fem procent kommer att resultera i förbättringar. För det första kommer anpassningen av vår region- och ledningsstruktur att generera kostnadsbesparingar och möjliggöra en ökad grad av standardisering och effektivitet i vår globala organisation. En engångsomstruktureringskostnad om 2,7 miljoner euro relaterad till dessa organisatoriska förändringar belastade resultatet detta kvartal. Årliga kostnadsbesparingar som ett resultat av omställningen uppskattas till 2,9 miljoner euro, och full besparingstakt beräknas uppnås under det fjärde kvartalet 2016. Ytterligare effektivitetsvinster i tillägg till dessa direkta besparingar förväntas under de kommande åren. För det andra har vi lanserat ett koncernövergripande program för operationell effektivitet, inklusive ett omfattande benchmarkingprojekt, som kommer att leda till förbättringar under de kommande åren med början under det andra halvåret 2016.

Även om vårt mest grundläggande och prioriterade mål för tillfället är att förbättra EBIT-marginalen, så genomför vi även åtgärder för att nå våra framtida tillväxtmål. Vår målsättning är att ytterligare stärka vår position på engelskspråkiga marknader.  Vi har en stark försäljningspipeline i regionen och förväntar oss lönsam tillväxt från nya klientavtal under det andra halvåret. Utöver detta är vår ambition att växa på utvalda marknader i Europa, där Transcom har ett mycket starkt utgångsläge.

Transcoms finansiella ställning är stark som ett resultat av den positiva lönsamhetsutvecklingen under de senaste åren. I slutet av det första kvartalet 2016 uppgick relationen mellan vår nettoskuld och EBITDA till 0,7 jämfört med 0,9 i slutet av det första kvartalet 2015. Under kvartalet avyttrade vi den danska kredithanteringsverksamheten (CMS Danmark) för ett aktievärde om 13,0 miljoner euro. Reavinsten uppgick till 3,5 miljoner euro. Denna transaktion innebär att avyttringen av Transcoms tidigare CMS-enhet är avslutad, i linje med bolagets strategi att fokusera på kärnverksamheten inom outsourcade kundhanteringslösningar.

Johan Eriksson, vd och koncernchef

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det första kvartalet 2016

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) onsdagen den 20 april 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com. 


Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016 kl. 08:00 CET.


For further information please contact:

Johan Eriksson, President and CEO              +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO                                                     +46 70 286 85 92       

Stefan Pettersson, Head of Group Communications  +46 70 776 80 88