Transcom Holding AB (publ) ingår ny kreditfacilitet om 20 miljoner euro

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Mar 31st, 2020

Transcom Holding AB (publ) ingår ny kreditfacilitet om 20 miljoner euro


EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL EN PERSON SOM DEFINIERAS SOM EN ”U.S. PERSON”, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESS RELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Transcom Holding AB (publ) (”Transcom”) har idag ingått ett nytt seniort säkerställt kreditfacilitetsavtal om 20 miljoner euro med Nordea Bank Abp, filial i Sverige som långivare (”Kreditfaciliteten”).

Kreditfaciliteten kommer att användas för att refinansiera utestående revolverande lån under Transcoms existerande superseniora revolverande kreditfacilitet om 45 miljoner euro (”Super Senior RCF”). Genom refinansieringen kommer låneutrymme att frigöras och nya lån bli tillgängliga för utbetalning under Super Senior RCF. Refinansieringen kommer således att tillgängliggöra en likviditetsbuffert för eventuella oförutsedda händelser. Kreditfaciliteten utgör vidare en alternativ finansieringskälla under omständigheter där en emission av ytterligare obligationer under Transcoms seniora säkerställda företagsobligationer med förfall 22 mars 2023 (ISIN SE0010832071) (”Obligationerna”) inte är möjlig att genomföra till förmånliga villkor, eller alls, på grund av rådande volatilitet i marknaden för high yield-obligationer.

Kreditfaciliteten kommer att vara tillgänglig för utbetalning efter uppfyllande av sedvanliga villkor för utbetalning. Kreditfaciliteten kommer vidare att ranka pari passu med Transcoms Super Senior RCF och Obligationerna och kommer att dela säkerheterna och garantierna för Transcoms Super Senior RCF och Obligationerna i enlighet med ett existerande borgenärsavtal, vilket långivaren under Kreditfaciliteten kommer att ingå. I samband med upptagande av Kreditfaciliteten har Transcom i enlighet med villkoren för Obligationerna genomfört och uppfyllt ett så kallat ”Incurrence Test”. Kreditfaciliten förfaller till betalning 22 mars 2023.

 

Denna information är sådan information som Transcom är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 22:25 CEST.

Pressmeddelande pdf