Transcom Holding AB (publ) offentliggör utökning och prissättning av sina seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om EUR 315,0 miljoner

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Jun 4th, 2021

Transcom Holding AB (publ) offentliggör utökning och prissättning av sina seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om EUR 315,0 miljoner


Stockholm, Sverige – 4 juni 2021. Transcom Holding AB (publ), ett publikt aktiebolag bildat och registrerat I enlighet med svensk rätt (“Emittenten”), har idag offentliggjort att det har prissatt seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med förfall 2026 om EUR 315,0 miljoner i totalt kapitalbelopp (”Obligationerna”), till ett pris om 99,5 % av nominellt belopp, med en kupong om tre-månaders EURIBOR plus 525 baspunkter årligen, med ett golv om 0% och kvartalsvis ränteåterställning. Obligationserbjudandet förväntas avslutas den 18 juni 2021, med förbehåll för sedvanliga closingvillkor. Erbjudandet utökades från tidigare annonserade EUR 300 miljoner i totalt kapitalbelopp.

Emittenten kommer att använda obligationslikviden (i) till att refinansiera vissa av Emittentens och dess dotterbolags (”Koncernen”) befintliga skulder, inklusive dess befintliga seniora säkerställda obligationer, dess befintliga seniora icke-säkerställda obligationer, dess befintliga revolverande kreditfacilitet (Eng. revolving credit facility) och andra bankskulder, (ii) till att finansiera köpeskillingen om cirka EUR 20 miljoner som ska betalas i samband med Koncernens förvärv av TMS Connected GmbH & Co. KG från Transcom TopCo AB, Emittentens moderbolag, (iii) för kontant överfinansiering, (iv) till att betala avgifter och kostnader som uppkommer i samband med erbjudandet av Obligationerna och användningen av intäkterna därav, och (v) för inlösenkostnader. I samband med erbjudandet av Obligationerna har Koncernen även ingått ett avtal om revolverande flervalutakreditfacilitet (Eng. multi-currency revolving credit facility) om EUR 45,0 miljoner.

Obligationerna erbjuds endast till kvalificerade institutionella köpare (Eng. qualified insititutional buyers) i enlighet med Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“U.S. Securities Act”) och utanför USA i enlighet med Regulation S i U.S. Securites Act och om en investerare har hemvist i ett land som är medlem av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA”) eller i Storbritannien, endast till en investerare som är en kvalificerad investerare i enlighet med artikel 2(e) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (i dess nuvarande lydelse eller ersatt, “Prospektförordningen”).

Som tidigare har offentliggjorts har Emittenten sänt ett villkorat meddelande om förtida inlösen av seniora säkerställda obligationer 2018/2023 (ISIN: SE0010832071) om EUR 180 miljoner emitterade av Emittenten (de “Befintliga Obligationerna”) till obligationsinnehavarna av de Befintliga Obligationerna, med förbehåll om att emissionen av Obligationerna genomförs. Efter att emissionen har genomförts kommer uppfyllelsen av villkoret eller avståendet från detta att bekräftas genom ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 (0)70 347 23 83, email: jonas.dahlberg@transcom.com

Snejana Koleva, CFO
Telefon: + 46 (0)70 508 3830, email: snejana.koleva@transcom.com

Helene Ruda, Kommunikationschef
Telefon: 070 311 75 60, epost: helene.ruda@transcom.com

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är fler än 28 000 specialister i mer än 50 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

****************

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB (publ)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 16:10 den 4 juni 2021.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Obligationerna får inte säljas i USA utan att de är registrerade i enlighet med U.S. Securites Act eller är undantagna från registrering. Erbjudandet av Obligationer som är beskrivet i denna publikation och eventuella andra relaterade garantier har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securites Act och följaktligen kan varje erbjudande eller försäljning av Obligationer och sådana garantier endast ske genom en transaktion som är undantagen registreringskraven i U.S. Securites Act.

Distribution av detta meddelande kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Detta meddelande är inte avsett för distribution i Kanada, Japan eller Australien. Personer som får detta kungörande i sin besittning ska informera sig om och iaktta sådana begränsningar. Varje underlåtenhet att följa dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i någon sådan jurisdiktion. Informationen i detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Kanada, Japan eller Australien.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien är begränsad av Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”) och därför marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta kungörande är endast till för distribution till och riktar sig endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien (ii) är professionella investerare såsom definieras i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iv) personer till vilka inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktivitet (i den mening som avses i avsnitt 21 i FSMA) i samband med utfärdandet eller försäljningen av värdepapper, som annars lagligen kan kommuniceras eller föranleds att kommuniceras (alla sådana personer refereras till som “relevanta personer”). Erbjudandet och försäljningen av Obligationerna kommer att ske enligt ett undantag från kravet på att tillhandahålla ett prospekt för erbjudanden av värdepapper i Prospektförordningen. Detta meddelande riktar sig endast till relevanta personer och någon som inte är en relevant person får inte agera på eller förlita sig på denna. 

Vidare, om och i den utsträckning som detta meddelande eller erbjudandet om värdepapper som det avser kommuniceras respektive genomförs i någon medlemsstat i EES, är detta meddelande och erbjudandet av värdepapper som beskrivs häri endast adresserat till och riktar sig endast till personer i sådan medlemsstat som är ”kvalificerade investerare” (Eng. qualified investors) i den mening som avses i Prospektförordningen eller under några andra omständigheter som omfattas av artikel 1(4) i Prospektförordningen (eller andra personer till vilka erbjudandet lagligen kan riktas), och övriga personer i sådan medlemsstat får inte agera på eller förlita sig på dessa. Detta meddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen eller ett erbjudande till allmänheten. Termen ”Prospektförordning” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

Värdepappren avses inte att erbjudas eller säljas till eller i övrigt tillgängliggöras för, och ska inte erbjudas eller säljas till eller tillgängliggöras för någon icke-professionell investerare i EES. För detta ändamål avses en icke-professionell investerare en person som uppfyller en (eller flera) av följande kriterier: (i) en icke-professionell kund såsom definieras i artikel 4(1) punkt (11) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65 (i dess nuvarande lydelse, “MiFID II”) eller (ii) en kund i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (i dess nuvarande lydelse) om den kunden inte skulle kvalificera sig som en professionell kund enligt definitionen i artikel 4(1) punkt 10 i MiFID II. Följaktligen har inget faktablad som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1286/2014 (i dess nuvarande lydelse, “PRIIPS-förordningen”) för erbjudande och försäljning av värdepapper till icke-professionella investerare i EES eller tillgängliggörande av värdepapper för icke-professionella investerare i EES upprättats och därför kan erbjudande om eller försäljning av värdepapper till icke-professionella investerare i EES eller annat tillgängliggörande av värdepapper för icke-professionella investerare i EES vara olagligt i enlighet med PRIIPS-förordningen.

Värdepappren avses inte att erbjudas eller säljas till eller i övrigt tillgängliggöras för, och ska inte erbjudas eller säljas till eller tillgängliggöras för någon icke-professionell investerare i Storbritannien. För detta ändamål avses en icke-professionell investerare en person som uppfyller en (eller flera) av följande kriterier: (i) en icke-professionell kund såsom definieras i artikel 2 punkt (8) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/565, då den utgör en del av nationell lagstiftning med stöd av European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”); eller en kund i den mening som avses i bestämmelser i FSMA och regler eller föreskrifter som utfärdats i enlighet med FSMA för att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97, om den kunden inte skulle kvalificera sig som en professionell kund enligt definitionen i artikel 2(1) punkt (8) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 600/2014, då den utgör en del av nationell lagstiftning med stöd av EUWA. Följaktligen har inget faktablad som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1286/2014 (i dess nuvarande lydelse, “PRIIPS-förordningen”), som utgör en del av nationell lagstiftning med stöd av EUWA (den ”Brittiska PRIIPS-förordningen”), för erbjudande och försäljning av Obligationer till icke-professionella investerare i Storbritannien eller tillgängliggörande av Obligationer för icke-professionella investerare i Storbritannien upprättats och därför kan erbjudande om eller försäljning av Obligationerna till icke-professionella investerare i Storbritannien eller annat tillgängliggörande av Obligationerna för icke-professionella investerare i Storbritannien vara olagligt i enlighet med den Brittiska PRIIPS-förordningen.

Om och i den utsträckning som denna kungörelse eller det erbjudande av värdepapper som det avser kommuniceras respektive genomförs i Storbritannien riktas denna kungörelse och erbjudandet av något värdepapper som beskrivs häri endast till personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” (Eng. qualified investors) i den mening som avses i den brittiska Prospektförordningen eller under några andra omständigheter som omfattas av artikel 1(4) i den brittiska Prospektförordningen (eller andra personer till vilka erbjudandet lagligen kan riktas), och övriga personer i Storbritannien får inte agera på eller förlita sig på dessa. Erbjudandet och försäljningen av Obligationerna kommer att ske enligt ett undantag från kravet på att tillhandahålla ett prospekt för erbjudanden av värdepapper i den brittiska Prospektförordningen. Denna kungörelse utgör inte ett prospekt i den mening som avses i den brittiska Prospektförordningen eller ett erbjudande till allmänheten. Termen ”Prospektförordning” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 då den utgör en del av nationell lagstiftning i enlighet med den Brittiska PRIIPS-förordningen.

I samband med utfärdandet av Obligationerna kan en stabiliseringsansvarig (eller någon person som agerar på uppdrag av en sådan stabiliseringsansvarig) övertilldela Obligationer eller genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Obligationerna på en högre nivå än den som annars skulle kunna råda. Det finns dock ingen garanti för att den stabiliseringsansvarige (eller någon person som agerar på uppdrag av den stabiliseringsansvarige) kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Varje stabiliseringsåtgärd kan inledas på eller efter det datum då villkoren för erbjudandet av Obligationer offentliggörs på ett lämpligt sätt, och om inletts, kan avslutas när som helst, dock senast på det datum som infaller 30 kalenderdagar efter datumet för utfärdandet av Obligationerna eller 60 kalenderdagar efter datumet för tilldelningen av Obligationerna, beroende på vilket datum som infaller tidigast. Alla stabiliseringsåtgärder eller övertilldelningar ska genomföras av den stabiliseringsansvarige (eller den person som agerar för den stabiliseringsansvariges räkning) i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Varken innehållet på Emittentens webbplats eller någon webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Emittentens webbplats är inkorporerad i eller utgör del av detta kungörande. Distributionen av detta kungörande i vissa jurisdiktioner kan vara begränsad av lag. Personer som får detta kungörande i sin besittning ska informera sig om och iaktta sådana begränsningar. Varje underlåtenhet att följa dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i någon sådan jurisdiktion.

Inga pengar, värdepapper eller annat vederlag begärs, och kommer inte att accepteras om de sänds som en respons på informationen häri. 

Detta kungörande kan innehålla prognoser och andra ”framåtblickande” uttalanden i den mening som avses i gällande värdepapperslagstiftning. Framåtblickande uttalanden är baserade på nuvarande förväntningar och involverar ett antal kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att Emittentens eller dess branschs faktiska resultat, aktivitetsnivå, utförande eller prestationer skiljer sig väsentligt från framtida resultat, aktivitetsnivåer, utförande eller prestationer såsom utrycks eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. Du bör inte sätta otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden och Emittenten åtar sig inte att offentligt uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden som eventuellt anges häri, vare sig de utgör resultatet av ny information, framtida händelser eller något annat. 

Pressmeddelande pdf