Transcom Holding AB (publ): Rättelse av rapport för tredje kvartalet 2019

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Jan 15th, 2020

Transcom Holding AB (publ): Rättelse av rapport för tredje kvartalet 2019


Transcom meddelar idag en rättelse i rapporten för det tredje kvartalet 2019, offentliggjord den 7 november 2019.

Rättelsen avser rapporterat värde av Skattekostnad,  Goodwill och Uppskjutna skattefordringar vilket i sin tur påverkat värdet på Eget kapital per 30 september 2019.

Rättelsen anses inte vara prispåverkande i relation till Transcoms utestående obligationslån.

De korrekta siffrorna för perioden januari-september ska vara -5.842 tusen euro i Skattekostnad, och korrekta siffror från september ska vara 205.264 tusen euro för Goodwill, 25.181 tusen euro för Uppskjutna skattefordringar, och totala värdet på Eget kapital uppgår till 98.136 tusen euro.

Den rättade rapporten kan laddas ner från Transcoms hemsida.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 8 CET.

Pressmeddelande pdf