Transcom ingår swapavtal för att säkerställa skyldighet att leverera stamaktier enligt långsiktigt incitamentsprogram 2015

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Oct 23rd, 2015

Transcom ingår swapavtal för att säkerställa skyldighet att leverera stamaktier enligt långsiktigt incitamentsprogram 2015


Stockholm, den 23 oktober 2015

Årsstämman i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom” eller ”Bolaget”), som hölls den 12 maj 2015, beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2015”) samt att bemyndiga styrelsen att ingå ett säkringsarrangemang för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera stamaktier enligt programmet.

Den 23 oktober 2015 ingick Transcoms styrelse ett swapavtal med Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”). I enlighet med årsstämmans bemyndigande är syftet med avtalet att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera stamaktier under LTIP 2015 via ett säkringsarrangemang. Enligt swapavtalet kommer Nordea att leverera stamaktier till deltagarna i LTIP 2015 när dessa intjänats. Under den tid som aktierna hålls i Nordeas förvar, kommer Transcom att betala ränta på kostnaden för att förvärva stamaktierna. Eventuell utdelning som lämnas på stamaktierna under sådan period kommer att återbetalas till Bolaget. Eventuella återstående stamaktier som inte levereras till deltagare i programmet kommer att säljas på Nasdaq Stockholm. Potentiell vinst kommer att betalas till Bolaget, som också står risken för möjliga förluster.

Som ett resultat av LTIP 2015 kan högst 220 000 stamaktier i Bolaget tilldelas, inklusive ersättning för eventuell utdelning på underliggande aktier.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 14:00 CET.

 För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Pär Christiansen, CFO
Telefon: +46 70 776 80 16

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88