Transcoms årsstämma 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 28th, 2016

Transcoms årsstämma 2016


Stockholm, den 28 april 2016

Årsstämman i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom”), som hölls idag, beslutade att:

 • Fastställa resultaträkning och balansräkning i Transcom samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 • Betala aktieägarna en utdelning om 1,75 kronor per stamaktie och att avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2016. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2016.
 • Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter i Transcom och verkställande direktör för räkenskapsåret 2015.
 • Fastslå antalet styrelseledamöter till sex (6).
 • Återvälja Henning Boysen, Mikael Larsson, Klas Johansson och Fredrik Cappelen som styrelseledamöter för en period fram till årsstämman 2017.
 • Välja Liselotte Hägertz Engstam och Erik Törnberg som nya styrelseledamöter för en period fram till årsstämman 2017.
 • Återvälja Henning Boysen som styrelsens ordförande.
 • Godkänna att arvodesbeloppen till styrelseledamöterna är oförändrade jämfört med föregående år.
 • Välja Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020, i enlighet med bolagsordningens § 6, med John Erik Åström som huvudansvarig revisor.
 • Anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
 • Anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Transcom i enlighet med styrelsens förslag.
 • Anta ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare detaljer om de beslut som fattades vid årsstämman, se kallelsen som publicerades den 23 mars 2016, och som finns tillgänglig på Transcoms webbplats: www.transcom.com.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman, beslutades att revisionsutskottet ska bestå av följande ledamöter: Mikael Larsson, Klas Johansson, Erik Törnberg och Henning Boysen. Mikael Larsson valdes till ordförande i revisionsutskottet. Styrelsen beslutade också att ersättningsutskottet ska bestå av följande ledamöter: Fredrik Cappelen, Klas Johansson och Henning Boysen. Klas Johansson valdes till ordförande i ersättningsutskottet.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 12:45 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88